Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skoleårets planlægning

Godkendt/udarbejdet 2019
Gennemgået januar 2023
Revideret februar 2024

Formål 
Med vedtagelse af de nye arbejdstidsregler kan skolelederen fastsætte lærernes, børnehaveklasselederne og pædagogerne arbejdstid og arbejdsopgaver. På Stolpedalsskolen er den løbende dialog mellem ledelse og medarbejdere en afgørende faktor for at dette sker i et samarbejde, hvor der er medbestemmelse og medansvar. 

  • Det er ledelsens ansvar at skabe rammer og vilkår for tillid og dialog i samarbejdet, så medarbejderne oplever gennemskuelige og involverende processer. 
  • Det er medarbejdernes ansvar at deltage aktivt i den løbende dialog om opgaveløsningen, mål, indhold og omfang. 

På Stolpedalsskolen tilstræbes det, at der er sammenhæng mellem mængden og kompleksiteten af den samlede opgaveportefølje og den tildelte tid. Vi ønsker at styrke den løbende dialog mellem ledere og medarbejdere gennem fælles forpligtelser. Nærmeste leder gennemgår i starten af skoleåret opgaveporteføljen for det kommende skoleår sammen med medarbejderen.

Undervisning/opgavefordeling 
Ved planlægningen af det kommende skoleår fordeles der solidariske opgaver ud på medarbejderne. Det sker ud fra kompetencer og interesser. Til de tværgående- og solidariske opgaver foreligger der en konkret opgavebeskrivelse. En fuldtidsansat medarbejder bør ikke have mere end 800 timers undervisningsforpligtigelse jf. AA20. Forberedelsesbehovet vurderes ud fra det tildelte undervisningstimetal dog minimum 400 timer. 

Fagfordelingen i afdelingerne 
I indskolingen vægtes nærhedsprincippet højt, og derfor fagfordeles der med årgangens lærere og pædagoger som bærende enhed. Der kan ske fravigelser af fagfaglige hensyn (f.eks. musik og begge køn i idræt). På mellemtrinnet tilstræbes det, at der fagfordeles med årgangens lærere og pædagoger i basisfagene som dansk, matematik, kristendom, engelsk, historie og natur & teknologi og med afdelingens faglærere i de fagspecifikke fag som musik, billedkunst, håndværk og design, idræt, madkundskab, tysk og fransk. I udskolingen fagfordeles der med afdelingen som bærende enhed, og fagene dækkes af lærere med linjefag eller kompetencer svarende hertil. 

Holddeling
Fælles for afdelingerne er, at der kan dannes hold for nogle få elever til mange elever, for en kortere eller længere periode. Holdene tilrettelægges med det formål at tilgodese den enkelte elevs behov og forudsætninger ud fra de fagprofessionelle didaktiske og pædagogiske vurderinger. 

Skemalægning 
Efter endt fagfordeling sker der en overordnet koordinering på et koordinatormøde med afdelingens koordinatorer. Derefter skemalægges der i afdelingerne, hvor nærmeste leder er tilknyttet. Skemalægningen har som mål at sikre eleverne en både sammenhængende og varieret skoledag. Skoledagen planlægges under hensyntagen til elevernes behov for pauser og tid til at spise. 

  • Eleverne skema begynder kl. 8.00. 
  • Klasserne må ikke have mellemtimer. 
  • Der tages højde for konfirmationsforberedelse