Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsens forretningsorden

Skolebestyrelsen består af: 

 • 7 forældrerepræsentanter 
 • 2 suppleanter 
 • 2 medarbejderrepræsentanter 
 • 2 elevrepræsentanter

Forretningsorden

 1. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden. 
 2. Skolens leder er bestyrelsens sekretær og fører under møderne bestyrelsens protokol. Ledelsesteamet, der består af viceskoleleder, afdelingsleder og DUS-leder bistår skolelederen med sekretærfunktionen. 
 3. Elevrepræsentanter må ikke overvære eller deltage i drøftelser af sager, der er vedrørende enkeltpersoner. 
 4. Ved behandling af enkelte punkter kan andre personer indkaldes, hvis formanden eller bestyrelsen finder det formålstjenligt. 
 5. Bestyrelsens forhandlinger er omfattet af tavshedspligt. 
 6. Ved formandens frafald indtræder næstformanden som formand. 
 7. Bestyrelsen afholder normalt møde én gang om måneden, når det besluttes af formanden, eller når en tredjedel af bestyrelsen medlemmer fremsætter ønske herom med angivelse af punkter til dagsordenen. Skoleleder indkalder til møde med mindst en uges varsel. Formand og skoleleder fastsætter dagsordenen for møderne og sender senest en uge inden mødet dagsorden og eventuelle bilag til bestyrelsens medlemmer. Væsentlige papirer sendes i øvrigt så tidligt som muligt, dog senest sammen med dagsordenen. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget til drøftelse på bestyrelsesmødet, skal det meddeles formanden senest 14 dage før det daterede møde. Dog kan punkter i særlige tilfælde optages på dagsordenen, hvis bestyrelsen godkender det. 
 8. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. 
 9. Afbud til møderne meddeles så tidligt som muligt til formanden/ skolelederen. 
 10. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de personligt er tilstede under disse. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
 11. Skolebestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter mødet underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ledelsen underskriver ligeledes. Ethvert medlem kan i kort form forlange afvigende opfattelser tilføjet protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. 
 12. Skolens sekretær videreformidler relevant information til bestyrelsen via mail. 
 13. Bestyrelsen bakker loyalt op om de i bestyrelsen trufne beslutninger i tæt samarbejde med skoleledelsen.