Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 09/04 2024

Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 9. april 2024

Dato: 9/4 2024
Tidspunkt: kl. 17.00-1900 
Ordstyre: Kathrine
Referent: Casper

Deltagere: 
Mia Kanstrup, Dennis Christiansen (medarbejderrepræsentanter)
Jan Skrubbeltrang, Annemarie Lomartire, Mette Mouritsen, Julie Kathrine Tange, Anders Storm, René Flou, Peter Nielsen og Jesper Møller (forældrevalgte) Sigurd (9. årgang, formand) , Signe (7. årgang) og Emil (9. årgang) (elevrådet)
Torben Jensen, Louise Winkel Andersen, Rasmus Remmer Rønnau og Casper Lund (ledelsen)
Fraværende: Anders, Peter, Sigurd, Emil, Louise

Dagsorden

 1. Elevrådet
  Elevrådet er i gang med at blive uddannet som bevægelsescoaches. 
  Det fungerer godt på mellemtrinnet med bevægelsesaktiviteter, men det fungerer ikke helt lige så godt i udskolingen.
  Det vil måske fungere bedre, hvis der er bedre udemiljøer. Man kunne overveje at lave nogle miljøer, som henvender sig til pigerne.
   
 2. Skolebestyrelsesvalg (proces starter 11. april)
  Tidsplan og valgprocedure genbesøges
  Der følges op på korte statements til AULA og facebook - statements/citater medtages
  På torsdag kan man på Aula opstilles elektronisk til skolebestyrelsesvalget. 
  Der bliver også givet besked til kommende 0. årgang.
  Valgmødet afholdes 2. maj. kl. 17.00
  Der er deadline for at opstille til skolebestyrelsen søndag den 12. maj.
  Opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg afholdes torsdag d. 16. maj kl. 17.00
  Resultatet offentliggøres den 28. maj.
  Anne Marie, Jan S og Torben er en del af valgbestyrelsen.
  Der bliver samlet citater, som vil blive brugt til at “reklamere” for skolebestyrelsesvalget. 
  De forældrevalgte sender en mail til Torben med citaterne.
   
 3. Opfølgning på mobiltelefoner i DUS
  Forældreundersøgelsen viser, at der er en form for utryghed og bekymring ved brugen af mobiltelefon i DUS2. Det er skolens opgave at skabe en større tryghed. Der overvejes at lave et forældreråd i DUS for at skabe sparring ift. DUSéns hverdag som fx. mobiltelefonen. 
  Der er nu to mobilfrie dage i Dussen, som børnene har været medinddraget ift. I DUS 2 har man overvejet at skabe et rum, hvor børnene kan komme til voksne og fortælle om de ting, som fylder for dem.
  Der blev rettet opmærksomhed på problematikker som fx hvis børnene sidder med mobil to og to samt hvilke “programmer” de anvender. Yderligere blev spil og sundhedsstyrelsens anbefaling drøftet. 
  Den 15. maj til næste skolebestyrelsesmøde, senest en uge før næste møde, sender ledelsen et skriv ud ift. mobiltelefoner i DUS2, som bestyrelsen kan tage stilling til.
   
 4. Opfølgning på skriv til forældreråd
  Indhold forældrerådsmøde i efteråret og evt. nedsættelse af arbejdsgruppe 
  Det er vigtigt at vi får kigget frem, så vi er på forkant. Udvalg nedsættes, som arbejder videre med hvordan forældrerådene kan blive inddraget i næste proces. Umiddelbart tænkes der ikke foredrag, men mere en facilitering (evt. af ekstern) af mødet med forældrerådenes bidrag. 
  Udvalg: Jan, Katrine, Torben og Rasmus
   
 5. Timefordelingsplan (til godkendelse)
  Skolebestyrelsen får en kort gennemgang af timefordelingsplanen
  Herunder gives et kort indblik i "Ny lov om folkeskolen" og ikrafttræden
  Den nye “lov” frihed og fordybelse bliver udmøntet i etaper og får først indvirkning på vejledende timetal i skoleåret 2025/26. men flere initiativer som fx færre fællesmål, nedsættelse af ekspertgrupper med videre påbegyndes allerede næste skoleår.
  Skolebestyrelsen giver tilsagn om, at timefordelingsplanen kan fortsætte med udgangspunkt i dette skoleår. Torben gør opmærksom på timetallet i billedkunst, svømning og idræt, musik på 4. årgang.
  Til næste møde kan man stille uddybende spørgsmål til timetallet.
   
 6. Kort opfølgning på trivselssnak på sidste møde og afklaring af, hvorledes vi følger op
  Udsat til kommende møde
   
 7. Foreløbige punkter til kommende møde d. 15. maj
  Status skolebestyrelsesvalg
  Opfølgning mobiltelefon i DUS2
  Opfølgning på trivselssnak og trivselsmåling
   
 8. Orienteringer
  Formand
  Medarbejdere
  Ledelse 

  Ledelsen har siden december 2022 kunnet hæve antallet af elever i Delta-klasserne til 20 elever ud fra pædagogisk og faglig begrundelse. Stolpedalsskolen ønsker en klassekvotient på 18 elever, hvoraf fortsat op til fire visiterede elever. Dette vil altid foregå i et samarbejde med PPR.
  Der er udarbejdet ny ungeprofilundersøgelse.
  I sprogfaget fransk skal der næste skoleår være minimum 24 elever før klassen oprettes.
  Mobilitetsperioden er afsluttet og ingen personaler på stolpen har mobiliseret sig. Vi havde to ledige pædagogstillinger hvoraf den ene blev besat.
  Næste skoleår er der ikke chromebooks til kommende 2. årg. jf. politisk aftale. De elever der har fået chromebooks på 2. årg. bibeholder dem.
  Vi har fået tildelt 1,6 lærerstilling mindre kommende skoleår grundet st. bededag og 9 færre elever. 
  To lærere på mellemtrinnet har fået nye job, som der blev orienteret om i marts måned.¨

 9. Evt. 
  Ingen bemærkninger
   
 10. Lukket møde