Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 15/05 2024

Referat skolebestyrelsesmøde torsdag d. 15.maj 2024


Dato: 15/5 2024
Tidspunkt: kl. 17.00-1900 
Ordstyrer: Annemarie
Referent: Louise

Deltagere: 
Mia Kanstrup, Dennis Christiansen (medarbejderrepræsentanter)
Hans-Peter Abildgaard (inklusionsvejleder)
Jan Skrubbeltrang, Annemarie Lomartire, Mette Mouritsen, Julie Kathrine Tange, Anders Storm, René Flou, Peter Nielsen og Jesper Møller (forældrevalgte)
Sigurd (9. årgang, formand), Signe (7. årgang) og Emil (9. årgang) (elevrådet)
Torben Jensen, Louise Winkel Andersen, Rasmus Remmer Rønnau og Casper Lund (ledelsen)
Fraværende: René Flou, Jesper Møller, Anders Storm, Peter Nielsen, elevrådet.

 

Dagsorden

 1. Elevrådet
  Intet punkt
   
 2. Status skolebestyrelsesvalg
  Ni opstillede kandidater
  16/5 2024 er der opstillingsmøde, hvor kandidater og TJ deltager.  
  Den nye bestyrelse træder i kraft pr. 1. august 2024. På første møde konstitueres den nye bestyrelse. 
   
 3. Præsentation af trivselsmåling 23/24 samt Camp Ung - undersøgelsen med nedenstående opmærksomheder: 
  Opfølgning på trivselssnak og evt. fokuspunkter
  HP præsenterer inklusions- og trivselsteamet og fortæller om deres arbejde og indsatser, herunder samarbejdet med det øvrige pædagogiske personale, ledelse, PPR, og indsatser på klasse- og individniveau.
  HP præsenterer udpluk fra trivselsmålingen og fortæller om det fremadrettede arbejde med trivselsmålingerne på klasseniveau og skoleniveau. Fokuspunkterne blev sammenholdt med resultaterne fra skoleåret 22/23. 
  Link til nyeste trivselsmåling er ikke aktiv, hvilket der følges op på.

  Den "gode klasse"
  Dialog omkring nuværende setup for forældremøderne. Princippet genbesøges.
  Ved skoleårets første forældremøde præsenteres nuværende set up, og inden da har forældrerådet haft mulighed for at byde ind med relevante punkter.

  Ungeprofilundersøgelse

  Casper fortæller om Camp Ung - undersøgelsen, der har fokus på cigaretter, puffbars, snus, alkohol, mobiltelefoni mm. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med SSP.

 4. Opfølgning mobiltelefon i DUS2 jf. vedhæftede
  Udkast til skriv til forældregruppen præsenteres på baggrund af evalueringen af brugerundersøgelsen (børn og forældre) omkring brug af mobiltelefoni i dus. Efterfølgende dialog. Skriv udsendes til forældregruppen.
   
 5. Skoleårets planlægning
  Elevernes timetal
  Personaleressourcer
  Ledelsen orienterer om timetal og personaleressourcer.
   
 6. Orienteringer
  Få bemærkninger er kommet ifm. ideer til kommende forældreråd og skolebestyrelsesarrangement.
  Indkøbsstop i Børn og Unge indtil 31/12, grundet besparelser i B&U.
  Anvendelse af Chromebooks er fortsat under afklaring.
   
 7. Evt.
  Ingen punkter
   
 8. Punkter til næste møde
  Trivselsmåling, opsamling
  Fællesskabs- og trivselsindsatser kommende skoleår
  Fondssøgning
  Budget
  Næste møde er med spisning
   
 9. Lukket møde