Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 16/8 2023

Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 16. august 2023

Dato: 16. august 2023

Tidspunkt: kl. 17.00-19.00

Mødeleder: Jan Skrubbeltrang

Referent: Afdelingsleder

Deltagere: 

Mia Kanstrup, Dennis Christiansen (medarbejderrepræsentanter)

Jan Skrubbeltrang, Anne Marie Lomartire, Mette Mouritsen, Julie Kathrine Tange, Anders Storm, René Flou, Peter Nielsen og Jesper Møller (forældrevalgte)

(elevrådet)

Torben Jensen, Louise Winkel Andersen, Rasmus Remmer Rønnau og Casper Lund (ledelsen)

Fraværende: Elevrådsrepræsentanter, Rene, Peter, Anders

 

Dagsorden

 

1. Elevrådet: orientering om den forestående valgproces

Ved næste elevrådsmøde skal der findes en ny elevrådsformand. Elevrådet består af to repræsentanter pr. klasse (4.-9. årgang). UMR (UndervisningsMiljøRåd) og Miljøråd lægges ind under elevrådet.

2. Datoer skolebestyrelsesmøder vendes ift. mødedeltagelse (årshjul m. datoer er vedhæftet)

Datoer sendes ud for hele året, tidspunktet 17.00-19.00 fastholdes.

3. Kontaktpersoner på årgangene og deltagelse på kommende forældremøder

0. årgang, 30/8 kl. 17.00-18.30, kontakt: Kathrine

1. årgang, 24/8 kl. 17.00-18.30, kontakt: Mette

2. årgang, 28/8 kl. 17.00-18.30, kontakt: Kathrine

3. årgang, 22/8 kl. 17.00 -18.30, kontakt: Anne Marie

4. årgang, 12/9 kl. 16.30-18.00, kontakt: Anders

5. årgang, 31/8 kl. 16.30-18.00,  kontakt: Anne Marie

6. årgang, 29/8 kl. 16.30-18.00, kontakt: René

7. årgang, 30/8 kl. 17.00-19.00, kontakt: Jan 

8. årgang, 24/8 kl. 17.00-19.00, kontakt: Jesper 

9. årgang, 7/9 kl. 17.00-19.00, kontakt: Jan

G-klasser, 5/9 kl. 17.00-18.00: kontakt: Peter

 

Årgangskontakten deltager så vidt muligt ved første forældremøde og fortæller kort om skolebestyrelsens arbejde. I udskolingen præsenteres bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet af Casper.

 

4. Inddragelse af forældrerådene - drøftelse af:

- Invitation af forældreråd til skolebestyrelsesmøde i november?

- Evt. udvalg nedsættes ift. form og indhold?

Alle forældreråd inviteres med til skolebestyrelsesmøde 6. november med henblik på et styrket samarbejde omkring trivselsarbejdet på klasseniveau, årgangsniveau og skolen som helhed. Der opfordres til at sende en til to repræsentanter pr. forældreråd. Elevrådet deltager ligeledes i mødet.

Udvalg: Jan, Mette, Anne Marie og Torben. 

Oplæg præsenteres ved skolebestyrelsesmødet 19. september.

 

5. Præsentation af trivselsmålingen skoleåret 22/23

- Opmærksomheder og fokuspunkter

Generel en rigtig flot trivselsmåling, det samlede trivselsresultat ligger over kommunegennemsnittet.  Resultaterne har ligget flot og jævnt i flere år. Trivselsmålingen kan findes på skolens hjemmeside.

Dialog omkring nedslagspunkter: 

- medbestemmelse

- mestring

- støtte og inspiration 

Trivselsmålingen bringes op til dialog på et kommende elevrådsmøde.

Kort opfølgning på princippet mental sundhed

Noter fra arbejdsgruppen præsenteres.

Deltagelsesmuligheder for alle

Fokus på at alle skal kunne deltage i undervisningen og pauser. Plads til mangfoldighed.

 

6. Foreløbige punkter til kommende møder

PLL

Ekskursioner

 

7. Orienteringer

- Formand 

- Medarbejdere

- Skoleleder

Der er ansat ni nye medarbejdere.

Budget: Skolelukninger i kommunen er afværget. Der er varslet flere undervisningstimer og færre forberedelsestimer til lærerne. Der er høringssvar 1/9.

Vakante stillinger drøftet.

- DUS

Der er en stilling i opslag som koordinator i Fridusen.

 

8. Eventuelt

Dialog om skærmbrug i DUS.  Der er åbnet op for mere rammesat skærmtid i DUS blandt med henblik på at kunne bruge Makerspace. Der er fokus på fællesskabet i brugen af skærme. Obs på opmærksomhed på samvær og nærvær.  Punktet bringes op til dialog på et kommende møde. Skal princippet genbesøges?

9. Lukket møde